18. prosinca 2018

Često postavljana pitanja

Gdje se može pronaći broj farmi po županijama i općinama?

Pregled broja farmi po županijama i općinama objavljen je na web stranici Hrvatske poljoprivredne agencije u rubrici stočarstvo gdje je pregled brojnog stanja domaćih životinja razvrstan po godinama, brojno stanje odnosi se na broj životinja zadnjeg dana u godini.

Brojno stanje domaćih životinja

Što su uvjetna grla i kako se određuju?

Uvjetno grlo je životinja ili skupina istovrsnih životinja težine 500 kilograma. Za određivanje broja uvjetnih grla koriste se koeficijenti kojima se množi ukupan broj grla kod nekog posjednika ili na nekom gospodarstvu. Koeficijenti su propisani zakonima ili pravilnicima za čiju provedbu je potreban broj uvjetnih grla.

Što je upisnik poljoprivrednih gospodarstva?

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava je Upisnik poljoprivrednika kojeg vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a propisan je Zakonom o poljoprivredi.

U Upisnik poljoprivrednika upisuju se poljoprivrednici koji podnose zahtjeve za potpore u poljoprivredi, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode i poljoprivrednici koji prema posebnim propisima moraju biti registrirani u upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi.

Poljoprivrednici su u Upisniku evidentirani pod jedinstvenim matičnim identifikacijskim brojem poljoprivrednika (MIBPG).

Što je Registar farmi?

Registar farmi je baza podataka o svim lokacijama na kojima se drže domaće životinje u Republici Hrvatskoj. Registar je propisan Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi, a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija.

Svaka farma odnosno lokacija na kojoj se drže domaće životinje u Registar je upisana pod Jedinstvenim identifikacijskim brojem gospodarstva (JIBG). Uz svaki JIBG registriran je jedan ili više posjednika (IKG) koji su na toj lokaciji zaduženi za brigu o životinjama.

Koji je postupak za registraciju gospodarstva?

Svaka lokacija na kojoj se u Republici Hrvatskoj drže domaće životinje mora biti upisana u Registar farmi. Fizička ili pravna osoba koja drži ili namjerava držati domaće životinje, za registraciju lokacije odnosno gospodarstva treba se javiti u područni ured Hrvatske poljoprivredne agencije.

Upis gospodarstva u bazu Registra farmi obavlja se temeljem Zahtjeva za registraciju farmi kojeg fizička ili pravna osoba koja drži ili namjerava držati domaće životinje podnosi u područnom uredu HPA.

Što su migracije goveda?

Migracija goveda je svako komercijalno ili nekomercijalno premještanje žive životinje s gospodarstva s kojeg potječe ili nekog drugog mjesta na novu lokaciju.

U bazi podataka evidentiraju se migracije goveda koje obuhvaćaju premještanje s jednog gospodarstva na drugo, premještanje goveda s gospodarstva u klaonicu, premještanje životinja s gospodarstva na sabirni centar u cilju izvoza, premještanje goveda na sajmove u cilju prodaje ili odlazak goveda na izložbe i aukcije.

Koja je procedura za prijenos goveda na novog posjednika?

Svako govedo nakon označavanja ili dolaska u RH dobiva Putni list koji je temeljni dokument za prijavu premještanja goveda i za prijenos goveda na novog posjednika.

Za prijenos goveda na novog posjednika, trenutni posjednik ispunjava obrazac prijave premještanja goveda. Obrazac se ispunjava u tri primjerka; jedan primjerak (dolazak) dobiva novi posjednik zajedno s važećim Putnim listom goveda, jedan primjerak (odlazak) trenutni posjednik predaje svom ovlaštenom veterinaru radi upisa podataka u bazu, a jedan primjerak (odlazak) ostaje starom posjedniku kao dokaz o obavljenoj proceduri prijave premještanja. Novi posjednik dobiveni primjerak prijave premještanja predaje svom ovlaštenom veterinaru koji podatke s obrasca upisuje u bazu, a na Putni list ovlašteni veterinar upisuje podatke o novom posjedniku. Putni list čuva novi posjednik na gospodarstvu na kojem se nalazi govedo. Upisom podataka o dolasku goveda na novu lokaciju procedura je završena i govedo je u bazi podataka registrirano na novog posjednika.

Blok obrazaca Prijave premještanja goveda može se nabaviti u područnim uredima Hrvatske poljoprivredne agencije ili u ovlaštenim veterinarskim organizacijama.

Kako se utvrđuje vlasništvo nad govedom?

Utvrđivanje vlasništva nad govedom provodi se sukladno važećim propisima RH koji reguliraju područje vlasništva.

Hrvatska poljoprivredna agencija vodi baze podataka o domaćim životinjama – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) u kojima su životinje vezane za posjednika odnosno osobu koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje i brine se za životinju trajno ili privremeno. JRDŽ ne sadrži podatke o vlasnicima domaćih životinja.

Što su plutajuća goveda?

Plutajuće govedo je govedo za koje je u Jedinstvenom registru domaćih životinja registriran (upisan) odlazak s gospodarstva (JIBG-a) na kojem je govedo boravilo na novu lokaciju koja može biti drugo gospodarstvo (JIBG) ili klaonica, ali za to govedo ne postoji registracija (upis) podatka o dolasku goveda na novu lokaciju.

Koliko je plutajućih goveda bilo u 2016. godini?

Pregled plutajućih goveda za period od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016 godine:

 • u kategoriji odlazak na klanje bez dolaska na klanje nastalo je ukupno 33.065 plutajućih goveda od čega je riješeno ukupno 26.235 plutajućih goveda
 • u kategoriji odlazak na drugo gospodarstvo bez dolaska na drugo gospodarstvo nastalo je 17.113 plutajućih goveda od čega je riješeno njih 13.122

Plutajuća goveda rješavaju se pregledima i nadzorima ovlaštenih veterinarskih organizacija i veterinarske inspekcije u kojima se utvrđuje što se dogodilo s govedima koja plutaju odnosno za koja u bazi podataka ne postoji informacija o dolasku na planirano odredište (klaonica, novo gospodarstvo) o čemu se sastavlja zapisnik. Temeljem zapisnika u bazi podataka se ažuriraju podaci o premještanju goveda.

Koji je postupak za izdavanje putovnice za kopitare?

Izdavanju putovnice za kopitare prethodi obavezno označavanje kopitara i to:

Za starija grla koja nisu nikad registrirana u Središnjem registru kopitara (SRK)
 • vlasnik prijavljuje kopitara za označavanje u najbližem područnom uredu HPA nakon čega djelatnik HPA dolazi na gospodarstvo gdje ispunjava Zapisnik o identifikacijskom pregledu kopitara i označava kopitara apliciranjem mikročipa u lijevu stranu vrata
 • podaci o označenom kopitaru upisuju se u bazu podataka – u SRK
 • temeljem upisanih podataka tiska se Identifikacijski dokument kopitara (putovnica) i dostavlja u područni ured koji je obavio označavanje te se dalje distribuira do vlasnika kopitara.
Za novo oždrebljena grla
 • vlasnik prijavljuje ždrebe u roku od 28 dana od dana ždrebljenja, a rok za označavanje je do godinu dana od ždrebljenja (prekoračenje navedenog vremenskog roka znači da će grlo biti upisano bez porijekla, isključeno iz lanca za ljudsku prehranu te za to grlo vrijedi procedura kao i za starije kopitare koji nikad prije nisu bili registrirani u SRK)
 • za određene pasmine se nakon prijave oždrebljenja kobile izdaje Potvrda Identiteta i dostavlja na adresu vlasnika kopitara, Potvrda služi kao privremeni dokument za identifikaciju kopitara do trenutka izdavanja Identifikacijskog dokumenta (putovnice)
 • vlasnik prijavljuje kopitara za označavanje u najbližem područnom uredu HPA nakon čega djelatnik HPA dolazi na gospodarstvo gdje ispunjava Zapisnik i označava kopitara apliciranjem mikročipa u lijevu stranu vrata
 • podaci o označenom kopitaru upisuju se u bazu podataka – u SRK
 • temeljem upisanih podataka tiska se Identifikacijski dokument kopitara (putovnica) i dostavlja na adresu vlasnika kopitara preporučenom poštom.
Kakva je procedura za prijenos kopitara na novog vlasnika?
 • vlasnik se radi označavanja kopitara i Identifikacijskog dokumenta (putovnice) javlja u Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka, Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac ili Hrvatsku udrugu uzgajivača hrvatskog športskog konja, ovisno o pasmini koju posjeduje.

Kako se utvrđuje vlasništvo nad govedom?

Utvrđivanje vlasništva nad govedom provodi se sukladno važećim propisima RH koji reguliraju područje vlasništva.

 • Prodavatelj kupcu dostavlja potpisani Zahtjev za promjenu vlasništva, izvornik Identifikacijskog dokument kopitara (putovnicu) i izvornik Potvrde o vlasništvu koja glasi na ime prodavatelja
 • Kupac kopitara, prijenos vlasništva obavlja u područnim uredima HPA uz predočenje svih gore navedenih dokumenata
 • Temeljem zaprimljenog zahtjeva i originala spomenutih dokumenata HPA upisuje podatke o novom vlasniku u Identifikacijski dokument kopitara (putovnicu) te iste podatke upisuje u Središnji registar kopitara
 • Po upisu podataka izdaje se Potvrda o vlasništvu na ime novog vlasnika i predaje / dostavlja novom vlasniku
 • Potvrda o vlasništvu na ime starog vlasnika i Zahtjev za promjenu vlasništva pohranjuju se u pismohrani HPA.

Email Newsletter