20. listopada 2018

banka gena

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 1. Sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala predviđeno je  utemeljenje zbirke biološkog materijala (tkivo i dlaka) za izvorne i zaštićene pasmine svinja; crna slavonska i turopoljska, dvije pasmine koje su u fazi priznavanja; banijska šara i mangulica, te dvije izvorne pasmine ovaca; paške i istarske ovce, u svrhu osiguravanja i održavanja genetske rezerve i utvrđivanja statusa MHS kod svinja. Izvorne i zaštićene pasmine genetsko su nasljeđe koje je stvarano stoljećima te je njihovo očuvanje značajno s povijesnog, gospodarskog, kulturnog i znanstvenog stajališta. Dobiveni podaci koristit će se u svrhu očuvanja bioraznolikosti, ali i za genetsko unaprjeđenje populacije koje ima za cilj odabrati najbolje životinje za gospodarski važne osobine, te ih koristiti kao roditelje sljedećih generacija.

Stvaranje zbirke biološkog materijala i njezina kontinuirana nadopuna na godišnjoj razini omogućava sustavno praćenje parametara populacije i očuvanje genetske varijabilnosti unutar iste kao temelj očuvanja i povećanja proizvodnih svojstava izvornih i zaštićenih pasmina, od čega će korist imati i sami uzgajivači. Iz pohranjenog tkiva moguća je rekonstrukcija pasmine u slučaju izumiranja ili gubitka broja jedinki, mogućnost povećanja efektivne veličine malih populacija, te provedba genetskih i drugih istraživanja. Po odabiru grla uzeti biološki uzorci pohranjuju se u Banci gena.

Suradničke institucije u provedbi aktivnosti su:

 1. Veterinarski fakultet Zagreb
 2. Ovlaštene veterinarske stanice i ambulante
 3. Udruga uzgajivača crne slavonske svinje Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema „Fajferica“
 4. Udruga turopoljske svinje
 5. Udruga uzgajivača svinja pasmine mangulica
 6. Udruga uzgajivača svinja banijska šara

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 1. Sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala iznosi 48.900,00 kuna.

 

Uspostava Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske temelji se na odredbama Nacionalnog programa, a sukladno točki 6.4.4. izrađen je Operativni program uspostave Banke gena domaćih životinja u Republici Hrvatskoj koji je usvojen 2012. godine od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske (MPRR RH, 2012). Sukladno propisanim zaduženjima u Nacionalnom programu, početkom 2013. godine u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (HPA) su postavljeni temelji Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske osnivanjem Odjela za Središnju banku animalnih gena koji izravno preuzima poslove definirane u Nacionalnom i Operativnom programu. Lokacija smještaja banke gena i laboratorija Odjela je prostor HPA u Poljani Križevačkoj.

Godišnji plan rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu bio je osnova za kandidiranje HPA na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. pokrenut od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

Aktivnost Ime aktivnosti Iznos
1. Sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala 48.900,00
2. Pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku 162.000,00
3. Manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala 223.200,00
4. Karakterizacija i tipiziranje populacije na temelju fenotipskih i genotipskih karakteristika, analiza uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) uz uspostavu registara 112.500,00
5. Obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala 200.500,00
6. Kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala 170.000,00
7. Kupnja laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK), te utvrđivanje i vrednovanje roditeljskog porijekla pojedinaca na molekularnoj razini (kontrola roditeljskog porijekla: očinstvo i majčinstvo) 114.500,00
8. Uspostavljanje središnjeg informacijskog sustava i kupnju računalnih programa za analizu i praćenje skladištenja biološkog i/ili genetskog materijala, analiza podataka iz rodovnika i planiranje upravljanja uzgojem te upravljanje dokumentacijom i informacijama 131.250,00
9. Vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama 115.000,00
Ukupno 1.277.850,00

Iz godine u godinu odvijaju se brojne aktivnosti u očuvanju i unaprjeđenju animalnih genetskih resursa, stoga je značajno periodično i kontinuirano omogućiti razmjenu informacija između znanstvenih i stručnih institucija, te interesnih udruženja. Razmjena spoznaja i iskustava omogućava praćenje uspješnosti rada na očuvanju animalnih genetskih resursa, ali i povećanje uspješnosti zbog više pravovremenih spoznaja o promjenama u populacijama. Nadalje, veliki broj izvornih i zaštićenih pasmina uzgaja se u više zemalja regije, divlje životinje također ne poznaju pravne državne granice iz čega se zaključuje da je značajna i međunarodna razmjena znanstvenih i drugih spoznaja u očuvanju mnogih animalnih genetskih resursa.

Prepoznavši „prazninu“ koja postoji u informiranju kako struke tako i javnosti o statusu ugroženosti hrvatskih animalnih genetskih resursa, Hrvatska poljoprivredna agencija inicira organizaciju “1. Međunarodno znanstveno stručne konferencije o očuvanju animalnih genetskih resursa“, koja će se održati u Osijeku u razdoblju 25. – 27. listopada 2017. godine.  Konferencija osmišljena tako da se u prava dva dana održavanja prezentiraju brojni znanstveno stručni radovi, a trećeg dana je organiziran stručni posjet uzgojima izvornih pasmina na više lokacija u središnjoj Slavoniji.

Razlozi zbog kojih je Hrvatskoj potrebna 1. Međunarodna znanstveno – stručna konferencija o očuvanju animalnih genetskih resursa protežu se kroz niz raznorodnih znanstvenih, društvenih, gospodarskih i političkih područja. Kao dio kulturne i prirodne baštine izvorne domaće i divlje životinje (animalni genetski resursi) dio su prilika i potreba stočarstva, zaštite biološke raznolikosti, očuvanja izvornih krajolika, agro-ekološkog i ruralnog turizma, ekološke poljoprivrede, razvojnih strategija, marketinške, socijalno-kulturne, etnografske, demografske i povijesne problematike do unutarnjih i međunarodnih političkih obveza Republike Hrvatske. Prepoznavanje tih tema traži raznorodne stručne pristupe te sintezu raznolikih stanovišta i spoznaja o toj zajedničkoj problematici.

Određena poteškoća je što je zaštita genetskih posebnosti izvornih pasmina domaćih i divljih životinja već nekoliko desetljeća svjetska tema stočarskih, šumarskih, veterinarskih i stručnjaka iz područja biologije, a sustavno je razrađena uglavnom za one vrste i pasmine kod kojih postoji tržišna valorizacija gospodarski zanimljivih nasljednih osobina. Tim je slijedom zanemarena zaštita znatnog dijela nacionalnih animalnih genetskih resursa.

Temeljni razlog za početak kontinuiranog održavanja Konferencije je analiza postojećeg stanja izvornih pasmina domaćih životinja i populacija divljih životinja sa svih aspekata očuvanja. Iz godine u godinu odvijaju se brojne aktivnosti u očuvanju i unaprjeđenju animalnih genetskih resursa, stoga je značajno kontinuirano i periodično omogućiti razmjenu informacija između znanstvenih i stručnih institucija te interesnih udruženja. Razmjena spoznaja i iskustava omogućava praćenje uspješnosti rada na očuvanju animalnih genetskih resursa, ali i povećanje uspješnosti zbog dobivanja više i pravovremenog dobivanja spoznaja o promjenama u populacijama. Nadalje, veliki broj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja uzgaja se u više zemalja regije, divlje životinje također ne poznaju pravne granice država, iz čega se zaključuje da je značajna i međunarodna razmjena znanstvenih i drugih spoznaja o očuvanju mnogih animalnih genetskih resursa.

Rad Konferencije će se odvijati u slijedećim sekcijama:

 1. – Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

Sekcija obuhvaća sve znanstvene spoznaje, stručne i tehnološke aktivnosti koje doprinose očuvanju, aktivnosti uzgojnih udruženja i uzgajivača, sve priznate ili pasmine u postupku priznavanja u status izvornih i zaštićenih pasmina, programe komercijalnog iskorištavanja koji doprinose dohodovnosti kroz proizvodnju tradicijskih prehrambenih proizvoda a time i očuvanju pasmine, zaštitu zdravlja, uloga izvornih i zaštićenih pasmina u očuvanju okoliša, kulturnu – folklornu ulogu izvornih pasmina, značaj izvornih i zaštićenih životinja u poljoprivrednoj proizvodnji i drugo.

 1. – Očuvanje populacija divljih životinja

Sekcija obuhvaća očuvanje vrsta kopnenih i vodenih divljih životinja, očuvanje prirodnih staništa, antropogene i klimatske utjecaje koji štete kvaliteti staništa za normalan život i rasplođivanje divljih životinja, očuvanje ribljih vrsta i drugih vodenih vrsta životinja te vodenih staništa i drugo.

 1. – Uloga banki gena u očuvanju animalnih genetskih resursa

Kroz ovu sekciju žele se dobiti nove spoznaje i izmjena iskustva u razvoju i radu banki gena tj. u očuvanju svih animalnih genetskih resursa u modelu ex situ – in vitro.

 1. – Lov, lovni turizam i uzgoj kao alat očuvanja populacija divljači

Sekcija obuhvaća sve aktivnosti lova, lovnog turizma, mjere uzgoja i selekcije divljači, zaštitu zdravlja i drugo, te komercijalne programe iskorištavanja divljači pomoću kojih se doprinosi očuvanju populacija divljači, zatim antropogene i klimatske utjecaje koji štete kvaliteti staništa za normalan život i rasplođivanje vrsta divljih životinja koje se koriste u svrhu lova.

 1. – Uloga ruralnog turizma u očuvanju animalnih genetskih resursa

Ruralni turizam rastući je specijalizirani oblik nacionalnog a posebice dijela segmenta ruralnog turizma u kojem vrlo često životinje imaju veliku ulogu, stoga je kroz ovu sekciju želja omogućiti prezentiranje iskustava iz programa turističkih aktivnosti u kojima su uključene izvorne domaće i divlje životinje, a koje doprinose dohodovnosti uzgoja i time i očuvanju istih. Nadalje, zanimljivi su turistički programi u kojima animalni genetski resursi postaju poveznica drugih specijaliziranih oblika turizma (gastro, lovni, izletnički i drugi).

 1. – Razvojne agencije, ruralni razvoj i očuvanje animalnih genetskih resursa – primjeri dobre prakse

U ovoj sekciji cilj je predstavljanje modela na koji način razvojne agencije kroz programe ruralnog razvoja mogu doprinijeti, ili već jesu, očuvanju svih animalnih genetskih resursa (izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja, lovne i ne-lovne divlje životinje), te predstavljanje primjera provedenih programa u cilju razmjene iskustava i znanja stečenih u provedbi istih programa.

Vremenski program održavanja Konferencije:

25.10.2017. (srijeda), sekcije:

 • Sekcija: Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
 1. Sekcija: Očuvanje populacija divljih životinja
 2. Sekcija: Uloga banki gena u očuvanju animalnih genetskih resursa

26.10.2017. (četvrtak), sekcije:

 1. Sekcija: Lov, lovni turizam i uzgoj kao alat očuvanja populacija divljači
 2. Sekcija: Uloga ruralnog turizma u očuvanju animalnih genetskih resursa
 3. Sekcija: Razvojne agencije, ruralni razvoj i očuvanje animalnih genetskih resursa

– primjeri dobre prakse

27.10.2017. (petak), stručni posjet, lokacije:

 • Državnoj ergeli lipicanaca Đakovo i Lipik u Đakovu
 • Farma crne slavonske svinje u Vrpolju
 • Pašnjak Gajna u Oprisavcima
 • Eko – etno imanje Kuća dida Tunje u Oprisavcima

 

Za dodatne informacije kontakt e-mail adresa: konferencija@hpa.hr

Email Newsletter